Sunday, February 2, 2014

Na piwie u trapistów...

   Wypić piwo z mnichami z zamkniętego klasztoru to nie lada sztuka, chyba że to oni sami produkują złoty trunek i podążając z duchem czasu, zrozumieli, że by dobrze się sprzedawał, nie wystarczy sama modlitwa... Brat Isaac to jedyny trapista z zakonu w Tilburgu, który jest oddelegowany do prowadzenia rozmów ze światem zewnętrznym, w tym przede wszystkim tych dotyczących produkcji i dystrybucji  klasztornego piwa. 
  Uśmiechniętego zakonnika spotykam w...browarze. Brat Isaac najpierw opowiada mi jednak o duchowej części życia w holenderskim zakonie.  Pierwszą z 7 modlitw dziennie trapiści zaczynają o 4.30 nad ranem, po niej obowiązuje tzw. wielkie milczenie. Choć zakonnicy żyją według najsurowszych zasad św. Benedykta, to cisza i modlitwa stanowią tylko część ich wypełnionego obowiązkami dnia, który zdradza unoszący się nad klasztorem zapach chmielu. "My już tak się przyzwyczailiśmy, że go nie czujemy", żartuje brat Isaac, "Cały czas dochodzi tu do takiej swoistej wymiany, zapach z browaru dostaje się do kościoła, a  modlitwa z katedry dociera do browaru..". Nad warzeniem piwa  w Tilburgu czuwa zresztą sam Chrystus. Ścianę browaru zdobi bowiem mozaika przedstawiająca Jezusa. "To Duch Święty, który przychodzi tu z katedry nadaje naszemu piwu wyjątkowy smak" znowu dowcipkuje zakonnik. "Smak i moc" - dodaję ja, bo niektóre piwa trapistów zawierają  nawet 10% alkoholu. 
   Charakterystyczne cechy klasztornego piwa już "po świecku" wyjaśnia mi dyrektor browaru: "Swój unikatowy smak i aromat nasze piwo zawdzięcza tzw. podwójnej fermentacji. Do gotowych butelek z piwem dodajemy jeszcze drożdże i cukier w ten sposób piwo dalej dojrzewa" mówi Thijs Thijssen. Receptury 28 mnichów z Tilburga z pokorą realizuje obecnie 40 świeckich browarników. "To mnisi są właścicielami browaru i to oni wymyślają nowe rodzaje piwa, my pomagamy im tylko w produkcji i sprzedaży" mówi mi jeden z nich.
   Złoty trunek może nazywać się piwem trapistów tylko wówczas, gdy wytwarzany jest na terenie zakonu, z udziałem mnichów i w poszanowaniu środowiska naturalnego i ludzi. Każdy nowo-przyjęty świecki pracownik musi poznać reguły zakonu, spędzając w klasztorze jedną dobę. "Zakonnicy chcą byśmy wszyscy czuli się tu, jak bracia, jak jeden zespół" tłumaczy David, który swoją dobę w klasztorze spędził tydzień wcześniej. 
   Najważniejszą cechą piwa trapistów jest jednak przede wszystkim cel, na który przeznaczane są zyski z jego sprzedaży. Większą część dochodu z klasztornego trunku trapiści przeznaczają na pomoc biednym. Dawniej głównie misjom w Afryce, teraz coraz częściej zwykłym mieszkańcom Holandii. "Kryzys gospodarczy sprawił, ze coraz więcej ludzi puka do naszych drzwi z prośbą o pomoc, bo nie mają pieniędzy na jedzenie. Wspieramy ich środkami właśnie ze sprzedaży piwa" tłumaczy mi brat Isaac. Mnisi oczywiście służą również modlitwą i kontemplacją. A do tej ostatniej najlepszy, jak mówią,  jest właśnie ich trunek. "Naszego piwa nie powinno się pić w dużych ilościach, ale raczej kosztować na przykład pod koniec dnia, gdy medytujemy, zastanawiamy się co zrobiliśmy dobrze, komu trzeba jeszcze  pomóc..", tłumaczy brat Isaac.
Choć pomoc nie oznacza bynajmniej ujawnienia receptury klasztornego napoju..Ta ostatnia jest równie tajna, co spowiedź. "To nasza tajemnica, tego ci nie powiem" - tymi słowami brat Isaac z uśmiechem odprowadza mnie do bram klasztoru..Na pamiątkę dostaję klasztorny trunek, butelkę 9% La Trappe Double i obietnicę modlitwy. U trapistów piwo i wiara bowiem wzajemnie się uzupełniają, a nie wykluczają.  

   
A pint in a monastery?

    Having a pint with a monk from the independent convent can be quite a challenge indeed, unless the monks produce beer themselves and following the zeitgeist, they've understood that prayer is not enough to sell their drinks well...Brother Isaac is the only Trappist from the convent in Tilburg who has been chosen to speak to the outside world, mainly about the details concerning production and distribution of the beer. I meet him with a big smile on his face in the brewery. 
    Despite the place of our "randez-vous", brother Isaac however prefers to talk about the spiritual life of the Trappists first.  The first out of 7 prayers a day, the monks starts at 4.30 AM. After that, they apply the rule of total silence. And despite the fact that the Trappists live under the most sever st. Benedict order, the silence and prayers are only a part of their very busy day. And it is not very difficult to guess what keeps the monks so busy, since as soon as you enter their monastery, you can smell the hops everywhere. "We don't smell it anymore, we got used to it", jokes brother Isaac "There is a constant  inter-connection here, the smell from the brewery is coming to the Church and the prayer from the Cathedral is coming to the brewery". The brewing process besides is guarded by the Christ himself, as a mosaic with Jesus is fitted on one of the walls of the brewery. "It's the holy spirit who comes here from the cathedral and gives our beer the special taste", jokes the monk. "Not only taste but also the power", I add, as some of the trappist beers can contain even 10% of alcohol. 
    The characteristics of the monks beer  in "a secular way" this time, explains me the director of the brewery: "The unique taste and savor of our beer is a result of double fermentation. We add suger and yeast also to the bottles filled with beer, so that it can continue to mellow" says Thijs Thijssen.  
 The recipes of the 28 monks in Tilburg are humbly respected and realised by 40 brewers employed from outside of the convent. "The monks own the brewery and it is them, who invent new kinds of drinks, we only help them to produce and what is more important sell it", tells me one of them.
     The beer can only be called "trappist" if it is produced within the premises of the monastery, with the participation of the monks and the respect for the environment and people. That's why, every new "civil" worker has to spend 24hrs with the monks. "They want us to feel that we are all brothers, that we are one team", tells me David, who has recently  accomplished this task. 
But the most important feature of the trappist beer is the matter that benefits from its sales income. The big part of the money earned from the beer the monks spend to help people in need. In the past most of the incomes were sent for the missions in Africa, but since the economic crisis broke in Europe, the monks use more and more money to help people in Netherlands. "Since the economic crisis, there are more and more people who knock to our doors, asking for help, because they dont have money for food. We help them with the means we earn from beer", explains borther Isaac. The monks are also always ready to help with their prayers and contemplation. The last one can be very succesful, as they say, when accompanied by their drink.  "Our beer shouldnt be drunk in big quantities, but rather simply tasted sip  by sip at the end of the day, when we meditate, and think what we've done well today and who else needs our help...", says brother Isaac. 
Helping doesnt mean revealing the recipe of the monks drink though.. This is as much clandestine as the confession. "It is our secret, I cannot tell you that"- says brother Isaac when he walks me to the monastery gates. The monk leave me with a gift: a bottle of 9%vol. La Trappe Double and a promise of prayer. As at the Trappists the beer and the faith go together since ever. No comments: