Monday, February 10, 2014

UE broni francuskich i niemieckich imigrantów inaczej niż polskich...?


   Wyniki szwajcarskiego referendum wywołały w Europie prawdziwy popłoch. Oskarżenia o populizm i łamanie zasad wspólnej gry Szwajcarów z Unią nie schodzą dziś z ust europejskich polityków. "To godny ubolewania wybór" tak wyniki szwajcarskiego głosowania podsumował lider europejskich socjalistów, Hannes Swoboda. Swoje rozczarowanie decyzją Szwajcarów Komisja Europejska wyraziła dosłownie chwile po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum. We francuskich, belgijskich i niemieckich dziennikach, które śledzę "niesprawiedliwa" i "poniżająca" decyzja Szwajcarów od wczoraj nie schodzi z czołówek. Jej skutki odczuć może bowiem 300.000 Niemców i ponad 100.000 Francuzów pracujących w kraju zegarków i serów. Może, choć najprawdopodobniej nie odczuje, bo unijne władze bez chwili zastanowienia ruszyły im na pomoc, już wczoraj strasząc władze w Bernie konsekwencjami, jakie ograniczenie swojego rynku pracy może przynieść dla całokształtu relacji z UE, w tym m.in. umów dwustronnych dotyczących rolnictwa, transportu czy badań, które trzeba będzie renegocjować, albo "anulować". 
    Na taką natychmiastową reakcję UE w obronie swoich obywateli aż miło się patrzy i...zazdrości, gdy jest się obywatelem z tzw. nowego państwa Wspólnoty. Obrona Polaków przed anty-imigranckim atakiem Brytyjczyków czy Holendrów nigdy nie była bowiem aż tak zdecydowana i konkretna. A przecież zaledwie kilka miesięcy temu aż 4 kraje: Wielka Brytania, Holandia, Niemcy i Austria zażądały w Brukseli  zmiany unijnych przepisów, która dałaby im możliwość wyrzucania imigrantów zarobkowych i wprowadzania dla nich zakazu wjazdu. Propozycja 4 państw nie została bynajmniej przez unijne władze odrzucona, a jedynie odłożona do czasu, gdy jej autorzy dostarczą do Brukseli dowody na rzekome negatywne skutki imigracji zarobkowej. W międzyczasie Bruksela przypomniała również wszystkim przeciwnikom pracowników zarobkowych, o tym, jak mogą skutecznie ich kontrolować i ograniczyć ich liczbę, korzystając z unijnych zasad, takich jak np. tzw. miejsca stałego pobytu. 
   Poza często wymuszoną pytaniami polskich dziennikarzy, krytyką przez władze w Brukseli anty-polskiej nagonki w Londynie czy Hadze...zrobieniem z Polaków "chłopców do bicia" w Europie nikt za bardzo się nie przejął.  Może dlatego, że chodziło "tylko" o nagonkę i na razie wciąż puste groźby Camerona, a nie konkretną decyzję, jaką podjęli wczoraj Szwajcarzy...A może dlatego, że po 10 latach w UE ograniczanie praw i swobód obywatelom z nowych państw członkowskich  nie jest wciąż tak wielką tragedią, co zamykanie granic i pozbawianie pracy Francuzów czy Niemców?                                    Minister Spraw Wewnętrznych Szwajcarii, Alain Berset, © Hoslet 


EU defends French and German migrant workers unlike the Polish ones...?

   The results of Swiss referendum has caused a real panic in Europe. Accusations of populism and unfair game of the Swiss with the EU are on the mouth of all the European politicians today. "This regretful choice has been inspired by a deeply populist and hate-fuelled nationalistic campaign", this is how leader of European socialists, Hannes Svoboda summed up the Swiss decision. European Commission has expressed its dissapointment almost as soon as the official results were published. In French, Belgian and German news, which I follow, the "unfair" and "humiliating" results of the Swiss vote continues to be the main news item since yesterday. And no wonder way, as the Swiss decision could in future touch some 300.000 German and over 100.000 French citizens who live and work in the country of cheese and watches. It could, but most probably will not do so, as the EU authorities has already started to work on it, warning politicians in Bern about all the possible consequences that the end of the free movement of Europeans in Switzerland may bring. "For us, EU-Swiss relations come as a package. If Switzerland suspends EU Immigration, they will not be able to count on all the economic and trade benefits they have currently been enjoying" said Svoboda. European Commission has reminded the Swiss that the changes to free movement agreement may result in changes or annulation of other agreements, including those in the areas of agriculture, research and transport. 
   Such direct and concrete defense of citizens by EU authorities in Brussels however doesn't happen in every case, especially when the citizens whose rights need to be protected come from so called new EU members states. The EU has never reacted as quickly and as strictly when the freedom of movement for Poles was under attack in the UK or in Holland. And after all, it has been only few months now since the four EU states: UK, Holland, Germany and Austria demanded a change of EU law, which would enable national authorities to expels migrant workers and stop them from entering their labour markets. Such propositions have never been fully dismissed in Brussels but only put on the side until the time when their authors will provide enough evidence for negative results of EU immigration policy. In the meantime, "Brussels" also kindly reminded to all anti-immigration politicians in Europe that there are already many EU tools and laws, such as the "the place of usual residence" which can legally be used to better control and as a result limit the number of migrants. 
   And despite few critical comments by the European Commission officials on anti-Polish "witch-hunt" in London or in Hague (which has been provoked by Polish journalists anyway), no one in Europe has really cared about anti-Polish campaign in the UK, Holland or Germany. Maybe because it has been "only" a campaign and empty threats by Cameron, rather than a concrete decision, such as the Swiss made yesterday? And maybe because after 10 years in the EU, restricting the rights and freedoms of the citizens from the "new" member states is still not such a big issue, as closing down the borders and labour markets for the French and the Germans? 
No comments: