Thursday, June 27, 2013

Unijny szczyt o ludziach a nie tylko o rachunkach…    Choć bezrobocie w Unii rośnie na potęgę, to do tej pory europejscy przywódcy, zamiast o ludziach, woleli rozmawiać o pieniądzach. Tymczasem, wg Eurostatu, w marcu w 27 krajach UE bez pracy było 5,7 mln młodych ludzi. Stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE wynosiła 23,5 proc., w Grecji i Hiszpanii przekroczyła 55%, a we Włoszech, w Portugalii, Irlandii, Bułgarii, na Cyprze, Łotwie, Węgrzech i Słowacji sytuowała  się około 30% lub powyżej. To właśnie od tych „rekordzistów” Komisja Europejska domaga się by do października przyjęli tzw. „gwarancje dla młodych”, zgodnie z którymi każdy absolwent ma w ciągu 4 miesięcy od ukończenia szkoły otrzymać pracę, staż luz dalsze szkolenie zawodowe. Realizacja ambitnego pomysłu Brukseli jak zawsze będzie oznaczała dla krajów określone koszty, ale, jak tłumaczy Komisja Europejska, będą one zdecydowanie niższe od tych, jakie mogłaby za sobą pociągnąć bezczynność w tej dziedzinie. Już teraz, według szacunków Eurofound, bezrobotna młodzież kosztuje Unię ponad 150 mld euro rocznie, czyli 1,2% unijnego PKB. Władze w Brukseli chcą by przywódcy zgodzili się na realizację „gwarancji dla młodych”, w tym abywsparcie dla tych przedsiębiorstw, które zatrudnią młodzież, przeznaczyć 25% unijnych funduszy (minimum 80 mld euro).
   Sęk w tym, że podobne działania, wypróbowane już przez kilka państw członkowskich, do tej pory nie przyniosły spektakularnych wyników. We Francji, począwszy od lat 90tych, praktycznie każdy rząd ogłaszał podobne programy. W 2009 roku Nicolas Sarkozy obiecał 1,3 mld euro w ulgach podatkowych i zachętach finansowych przedsiębiorcom zatrudniającym młodych. Jednorazowe wsparcia finansowe nie poprawią wyników gospodarczych firm, tłumaczą ekonomiści. „Europejska gospodarka cierpi na brak konkurencyjności, a jedną z jej największych bolączek są wysokie koszty pracy” – mówi mi Zsolt Davras z think thanku, Breugel Institut w Brukseli. Od początku kryzysu gospodarczego, to między innymi we wzroście opodatkowania pracy, rządy szukają bowiem dodatkowych zysków. W 2012 roku jak podaje Eurostat godzina pracy pracownika kosztowała w całej Unii Europejskiej średnio 23,4 euro, a w samej strefie euro– 28 euro. Najdroższymi krajami były: Szwecja (39 euro), Dania (38,1 euro), Belgia (37,2 euro) i Francja (34,2 euro). Koszty pozapłacowe w Paryżu stanowiły 33,6% ogólnych kosztów. Ubezpieczeń i świadczeń socjalnych francuskich pracowników Francois Hollande raczej nigdy jednak nie pozbawi, choć mogłyby posłużyć za pensje dla młodych bezrobotnych w Paryżu. Pod warunkiem, że ci ostatni faktycznie chcą i nadają się do pracy…
„Dla każdego przedsiębiorcy liczy się przede wszystkim bycie konkurencyjnym, takiej konkurencyjności szukamy również wśród pracowników” tłumaczy mi Philippe de Buck z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego. Ale choć przedsiębiorcy szukają wykwalifikowanej siły roboczej, to wśród młodych bezrobotnych w UE nie mogą ich znaleźć, bo właścicielom wytwórni i fabryk nie chodzi o filozofów czy socjologów. Paradoksalnie, kraje dotknięte największym bezrobociem wśród młodych to właśnie te, gdzie odsetek ludzi z wyższym wykształceniem w wieku 25-34 lat należy do największych w UE: 39,1% w Hiszpanii, 30,9% w Grecji, 42,8% we Francji. Dla porównania, w Niemczech wyższe wykształcenie posiada 25% ludzi w wieku 25-34 lat. Reszta zamiast na uniwersytety po ukończeniu 18 lat trafia na staże i przyuczanie do zawodu. Od znalezienia pracy po takim szkoleniu dzieli ich tylko krok. Niemiecki system Polsce poleciła ostatnio Komisja Europejska. Problem widzą też eurodeputowani. „Młodzi ludzie doświadczeni zwłaszcza w krajach Europy Środkowej transformacją, bądź złymi doświadczeniami z przedsiębiorczością starszego pokolenia uciekają w objęcia państwa, szukają pomocy w świadczeniach socjalnych, trzeba przerwać ten stereotyp, ze tylko to daje bezpieczeństwo.” mówi mi Paweł Kowal (PJN).
   Zmiany w systemie kształcenia i zmniejszanie opodatkowania pracy, wymagają jednak prawdziwych reform i przynajmniej początkowo oznaczają ograniczenie wpływów do budżetu, dlatego politykom dużo łatwiej obiecać przedsiębiorcom tanie kredyty i zrzucić an nich obowiązek walki z bezrobociem wśród młodych. Niepopularnych działań współcześni europejscy przywódcy w obawie o swoje krzesła, wolą unikać, dlatego po szczycie jak zwykle nie warto spodziewać się konkretów..


                                                                                                    Europejscy przywodcy na szczycie. ©Roge

   Despite the growing unemployment in the EU, european leaders preferred so far to talk about the money rather than about the people. According to Eurostat though, in march this year, some 5,7 young people below 25 years old couldn’t find a job. Unemployment rate in the EU was 23,5%. In Greece and Spain it passed 55%, in Italy, Portugal, Ireland, Bulgaria, Cyprus, Latvia, Hungary and Slovakia reached 30% or more. Fed up with states doing nothing about it European Commission decided to act. At the summit it wants the countries where youth unemployment is more than 30% to implement prepared in Brussels “youth guarantee scheme” already by October this year. Other states, where situation is not so appealing will have time to do so by spring next year. European Commission youth project will require from the states to ensure that all young people under the age of 25 who lose their job or do not find work within 4 months after leaving education receive a good-quality offer of employment, continued education, an apprenticeship or a traineeship. Putting the ambitious programme into practice will of course require money, but the EU authorities ensure that it will still cost less than what is Europe currently paying for unemployed youth. According to Eurofound, youth unemployment costs some 150 bln euro per year, which is 1,2% of EU GDP. European Commission wants the European leaders to promise that instead of using all the money for building roads and power plants, they will spend over 25% of them (minimum 80bln euro) on the “youth guarantee scheme”.
   But such initiatives have already been exercised in some EU countries before and haven’t brought the expected results at all. In France almost every government from the 90s announced similar programmes. In 2009 France’s ex-President, Nicoals Sarkozy promised to provide 1,3 bln euro in tax breaks and other financial incentives for companies employing young workers. But a one off help like that, as economists explain, will not improve the books of European enterprises. “European economy suffers from the lack of competitiveness, caused also by the huge labour costs” – admits Zsolt Davras, from Brussels think thank “Breugel Institut. It is a fact that the labour costs in the EU  since the beginning of the crisis continue to grow, as the governments treat them as extra incomes. In 2012, according to Eurostat, an hour of work costed on average in the EU some 23,4 euro, and 28 euro in eurozone. Labour costs were the biggest in Sweden (39 euro); Denmark (38,1 euro), Belgium (37,2 euro) and France (34,2 euro). Costs of labour other than the salary in France remain 33,6% of all the costs. It’s rather unlikely though that socialist President of France, Francois Hollande will strip French workers from insurances and other social benefits, although the money saved in this way could be spent on the salaries of the young people. On condition that the last ones would actually fit for any job vacancy…
“The biggest challenge for every entrepreneur at the moment is to stay competitive, that’s why competitiveness is also a feature that we expect from our employees” – tells me Philippe de Buck from European Economic and Social Committee. But although european employers search a qualified work force, they cannot find it. Philosophy or sociology graduets are no good to work in factories or many other business related sectors. One can observe this paradoxical situation really well in the countries mostly touched by the economic crisis, as they are also the ones with the biggest rates of university educated people aged 25-34: 39,1% in Spain, 30,9% in Greece or 42,8% in France. To compare, in Germany there are only 25,3% of people aged 25-34 with university degrees. Because instead of pushing people to higher education, German government send them to apprenticeships that lead to a stable job. European Comission has recently told Poland to follow this German example. Polish MEPs also see the problem: “ Young people in eastern Europe, have often bad experience of transformation, or failed entrepreneurship of older generation, that’s why they prefer to search for help from the state and social benefits, we should fight with this stereotype that the state is the only provider of employment and benefits”, tells me Paweł Kowal.
   However, changes in education systems and lowering labour costs and taxes will require is some countries serious reforms to be conducted and at least temporary reduction of budgetary incomes. That’s why European leaders prefer to simply promise easier credits for the businessmen and put the responsibility of figthing with youth employment on them. It is known that heads of states and governments in Europe prefer to avoid unpopular and difficult decisions. Thus no one would expect them from this summit neither.No comments: